முகப்பு

சமூக பாதுகாப்பு அதிகாரி / மேலாளர் தரம் - II

ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம்,
பாந்த்ரிப் பவன், சி.ஐ.ஜி.மார்,
புது தில்லி - 110 002

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் சமூக பாதுகாப்பு அதிகாரி / மேலாளர் தரம் - II
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம்,
பாந்த்ரிப் பவன், சி.ஐ.ஜி.மார்,
புது தில்லி - 110 002

காலியிடம்
539
வேலை இடம்
ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம், பாந்த்ரிப் பவன், சி.ஐ.ஜி.மார், புது தில்லி - 110 002
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம், பாந்த்ரிப் பவன், சி.ஐ.ஜி.மார், புது தில்லி - 110 002
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: