முகப்பு

திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், கணக்கு-கம்-உதவியாளர்,

தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகம், ஒடிஷா
காத்ஜோதி வளாகம், பிரிவு 13, சி.டி.ஏ, கட்டாக் - 753 015
ஒடிஷா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், கணக்கு-கம்-உதவியாளர்,
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகம், ஒடிஷா
காத்ஜோதி வளாகம், பிரிவு 13, சி.டி.ஏ, கட்டாக் - 753 015
ஒடிஷா

வேலை இடம்
தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகம், ஒடிஷா காத்ஜோதி வளாகம், பிரிவு 13, சி.டி.ஏ, கட்டாக் - 753 015 ஒடிஷா
நகரம்
கட்டாக்
மாநிலம்
ஒடிஷா
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகம், ஒடிஷா காத்ஜோதி வளாகம், பிரிவு 13, சி.டி.ஏ, கட்டாக் - 753 015 ஒடிஷா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: