முகப்பு

விஞ்ஞானி - F (மின்), மெக்கானிக்கல், வாழ்க்கை அறிவியல், விஞ்ஞானி - D (சிவில்), விஞ்ஞானி - பி (சிவில்), அறிவியல் உதவியாளர் தரம் - A (மின்)

பெருங்கடல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம்,
(புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் இந்திய அரசு)
வேளச்சேரி - தம்பரம் பிரதான சாலை,
பல்லிக்கரணை,
சென்னை - 600 100

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி - F (மின்), மெக்கானிக்கல், வாழ்க்கை அறிவியல், விஞ்ஞானி - D (சிவில்), விஞ்ஞானி - பி (சிவில்), அறிவியல் உதவியாளர் தரம் - A (மின்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பெருங்கடல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம்,
(புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் இந்திய அரசு)
வேளச்சேரி - தம்பரம் பிரதான சாலை,
பல்லிக்கரணை,
சென்னை - 600 100

வேலை இடம்
பெருங்கடல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், (புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் இந்திய அரசு) வேளச்சேரி - தாம்பரம் பிரதான சாலை, பல்லிக்கரணை, சென்னை - 600 100
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமி்ழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
பெருங்கடல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், (புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் இந்திய அரசு) வேளச்சேரி - தம்பரம் பிரதான சாலை, பல்லிக்கரணை, சென்னை - 600 100
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: