முகப்பு

உதவி பேராசிரியர்

நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்
2018 ஆம் ஆண்டின் டெல்லி சட்டம் 06 இன் கீழ் ஒரு மாநில பல்கலைக்கழகம்,
டெல்லி என்.சி.டி.
(முன்னர் நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்)
ஆசாத் ஹிந்த் ஃபாஜ் மார்க், பிரிவு - 3, துவாரகா,
புது தில்லி - 110 078 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்
2018 ஆம் ஆண்டின் டெல்லி சட்டம் 06 இன் கீழ் ஒரு மாநில பல்கலைக்கழகம்,
டெல்லி என்.சி.டி.
(முன்னர் நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்)
ஆசாத் ஹிந்த் ஃபாஜ் மார்க், பிரிவு - 3, துவாரகா,
புது தில்லி - 110 078 
வேலை இடம்
நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் 2018 ஆம் ஆண்டின் டெல்லி சட்டம் 06 இன் கீழ் ஒரு மாநில பல்கலைக்கழகம், டெல்லி என்.சி.டி. (முன்னர் நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்) ஆசாத் ஹிந்த் ஃபாஜ் மார்க், பிரிவு - 3, துவாரகா, புது தில்லி - 110 078
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் 2018 ஆம் ஆண்டின் டெல்லி சட்டம் 06 இன் கீழ் ஒரு மாநில பல்கலைக்கழகம், டெல்லி என்.சி.டி. (முன்னர் நேதாஜி சுபாஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்) ஆசாத் ஹிந்த் ஃபாஜ் மார்க், பிரிவு - 3, துவாரகா, புது தில்லி - 110 078
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: