முகப்பு

உதவி பேராசிரியர் (ENT) அட்ஹோக் அடிப்படை

 

உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் வடகிழக்கு இந்தியா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம்,
மவாடியாங்டியன், ஷில்லாங் - 793 018

 

 

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர் (ENT) அட்ஹோக் அடிப்படை
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

 

உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் வடகிழக்கு இந்தியா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம்,
மவாடியாங்டியன், ஷில்லாங் - 793 018

 

 

வேலை இடம்
உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் வடகிழக்கு இந்தியா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம், மவாடியாங்டியன், ஷில்லாங் - 793 018
நகரம்
ஷில்லாங்
தொடர்பு கொள்ள
உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் வடகிழக்கு இந்தியா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம், மவாடியாங்டியன், ஷில்லாங் - 793 018
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: