முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: இன்பம் வரும் போது அதைப்பற்றி சிந்தனை

Quote-15

தினம் ஓர் சிந்தனை: இன்பம் வரும் போது  அதைப்பற்றி  சிந்தனை செய்யாதே... அது போகும் போது  அதைப்பற்றி  சிந்தனை செய்!  - அரிஸ்டாட்டில்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: