முகப்பு

உதவி பேராசிரியர் (சிறப்பு கல்வி துறை)

பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD),
(சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர் (சிறப்பு கல்வி துறை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD),
(சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112

வேலை இடம்
பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD), (சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு) கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD), (சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு) கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: