முகப்பு

உதவி பறக்கும் பயிற்றுவிப்பாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

அரசு பறக்கும் பயிற்சி பள்ளி,
இயக்குனர் அலுவலகம்,
அரசு. பறக்கும் பயிற்சிப் பள்ளி,
ஜாகூர் ஏரோடோம்ம்,
ஜாகூர்
பெங்களூர் - 560 064

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பறக்கும் பயிற்றுவிப்பாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

அரசு பறக்கும் பயிற்சி பள்ளி,
இயக்குனர் அலுவலகம்,
அரசு. பறக்கும் பயிற்சிப் பள்ளி,
ஜாகூர் ஏரோடோம்ம்,
ஜாகூர்
பெங்களூர் - 560 064

வேலை இடம்
அரசு பறக்கும் பயிற்சி பள்ளி, இயக்குனர் அலுவலகம், அரசு. பறக்கும் பயிற்சிப் பள்ளி, ஜாகூர் ஏரோடோம்ம், ஜாகூர் பெங்களூர் - 560 064
நகரம்
பெங்களூர்
மாநிலம்
கர்நாடகா
தொடர்பு கொள்ள
அரசு பறக்கும் பயிற்சி பள்ளி, இயக்குனர் அலுவலகம், அரசு. பறக்கும் பயிற்சிப் பள்ளி, ஜாகூர் ஏரோடோம்ம், ஜாகூர் , பெங்களூர் - 560 064
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: