முகப்பு

பொறியியல் அதிகாரி கிரேடு 1, பொறியியல் உதவியாளர், தொழில்நுட்பவியலாளர் தரம் 1, ஜூனியர் ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், உதவி தரம் II, உதவி தரம் II

மத்திய மின்சார ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு, மின்சக்தி அமைச்சகம்),
போஸ்ட் பாக்ஸ் எண். 8066, பேராசிரியர் சர். சி.வி.ராமன் சாலை,
சதாசிவநகர் அஞ்சல் அலுவலகம்,
பெங்களூர்- 560 080

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பொறியியல் அதிகாரி கிரேடு 1, பொறியியல் உதவியாளர், தொழில்நுட்பவியலாளர் தரம் 1, ஜூனியர் ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், உதவி தரம் II, உதவி தரம் II
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

மத்திய மின்சார ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு, மின்சக்தி அமைச்சகம்),
போஸ்ட் பாக்ஸ் எண். 8066, பேராசிரியர் சர். சி.வி.ராமன் சாலை,
சதாசிவநகர் அஞ்சல் அலுவலகம்,
பெங்களூர்- 560 080

வேலை இடம்
மத்திய மின்சார ஆராய்ச்சி நிறுவனம், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு, மின்சக்தி அமைச்சகம்), போஸ்ட் பாக்ஸ் எண். 8066, பேராசிரியர் சர். சி.வி.ராமன் சாலை, சதாசிவநகர் அஞ்சல் அலுவலகம், பெங்களூர்- 560 080
தொடர்பு கொள்ள
மத்திய மின்சார ஆராய்ச்சி நிறுவனம், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு, மின்சக்தி அமைச்சகம்), போஸ்ட் பாக்ஸ் எண். 8066, பேராசிரியர் சர். சி.வி.ராமன் சாலை, சதாசிவநகர் அஞ்சல் அலுவலகம், பெங்களூர்- 560 080
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: