முகப்பு

விஞ்ஞானி / பொறியாளர் 'எஸ்சி', மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்சி' (Paediatrics), மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்டி' (Paediatrics), மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்சி' (கண்சிகிச்சை), மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்டி' (கண்சிகிச்சை)

இந்திய அரசு
விண்வெளித் துறை,
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு (இஸ்ரோ)
சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் ஷார்
ஸ்ரீஹரிகோட்டா - 524 124,
ஸ்ரீ பொட்டி ஸ்ரீராமுலு நெல்லூர் மாவட்டம்
(ஆந்திர பிரதேசம்)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி / பொறியாளர் 'எஸ்சி', மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்சி' (Paediatrics), மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்டி' (Paediatrics), மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்சி' (கண்சிகிச்சை), மருத்துவ அதிகாரி 'எஸ்டி' (கண்சிகிச்சை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய அரசு
விண்வெளித் துறை,
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு (இஸ்ரோ)
சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் ஷார்
ஸ்ரீஹரிகோட்டா - 524 124,
ஸ்ரீ பொட்டி ஸ்ரீராமுலு நெல்லூர் மாவட்டம்
(ஆந்திர பிரதேசம்)

வேலை இடம்
இந்திய அரசு விண்வெளித் துறை, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு (இஸ்ரோ) சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் ஷார் ஸ்ரீஹரிகோட்டா - 524 124, ஸ்ரீ பொட்டி ஸ்ரீராமுலு நெல்லூர் மாவட்டம் (ஆந்திர பிரதேசம்)
நகரம்
ஸ்ரீஹரிகோட்டா
மாநிலம்
ஆந்திர பிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு விண்வெளித் துறை, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு (இஸ்ரோ) சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் ஷார் ஸ்ரீஹரிகோட்டா - 524 124, ஸ்ரீ பொட்டி ஸ்ரீராமுலு நெல்லூர் மாவட்டம் (ஆந்திர பிரதேசம்)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: