முகப்பு

இயக்குனர் (சுத்திகரிப்பு நிலையம்)

இந்திய அரசு
பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம் (PESB)
மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் ((MRPL)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் (சுத்திகரிப்பு நிலையம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய அரசு
பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம் (PESB)
மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் ((MRPL)

வேலை இடம்
இந்திய அரசு பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம் (PESB) மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் ((MRPL)
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம் (PESB) மங்களூர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் ((MRPL)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: