முகப்பு

இயக்குநர் (சித்த தேசிய நிறுவனம் (NIS), சென்னை)

இந்தியா அரசு,
ஆயுஷ் அமைச்சகம்,
ஆயுஷ் பவன், பி-பிளாக், ஜி.பி.ஓ காம்ப்ளக்ஸ்,
INA காலனி, புது தில்லி - 110 023

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குநர் (சித்த தேசிய நிறுவனம் (NIS), சென்னை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியா அரசு,
ஆயுஷ் அமைச்சகம்,
ஆயுஷ் பவன், பி-பிளாக், ஜி.பி.ஓ காம்ப்ளக்ஸ்,
INA காலனி, புது தில்லி - 110 023

வேலை இடம்
இந்தியா அரசு, ஆயுஷ் அமைச்சகம், ஆயுஷ் பவன், பி-பிளாக், ஜி.பி.ஓ காம்ப்ளக்ஸ், INA காலனி, புது தில்லி - 110 023
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியா அரசு, ஆயுஷ் அமைச்சகம், ஆயுஷ் பவன், பி-பிளாக், ஜி.பி.ஓ காம்ப்ளக்ஸ், INA காலனி, புது தில்லி - 110 023
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: