முகப்பு

மூத்த குடியுரிமை மருத்துவர்கள்

உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் மவ்டியாங்தியாங்,
வட கிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம்,
ஷில்லாங் - 793 018

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த குடியுரிமை மருத்துவர்கள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் மவ்டியாங்தியாங்,
வட கிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம்,
ஷில்லாங் - 793 018

வேலை இடம்
உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் மவ்டியாங்தியாங், வட கிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம், ஷில்லாங் - 793 018
நகரம்
ஷில்லாங்
தொடர்பு கொள்ள
உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் மவ்டியாங்தியாங், வட கிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய நிறுவனம், ஷில்லாங் - 793 018
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: