முகப்பு

விஞ்ஞானி - F, விஞ்ஞானி - B

தேசிய விலங்கு உயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனம்
உயிர் தொழில்நுட்பத் துறையின் தன்னாட்சி நிறுவனம்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய அரசு
எதிரில். பத்திரிகையாளர் காலனி, கவுலிடோடிக்கு அருகில்,
விரிவாக்கப்பட்ட கியூ சிட்டி சாலை, கச்சிபவ்லி,
ஹைதராபாத், தெலுங்கானா,
இந்தியா - 500 032

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி - F, விஞ்ஞானி - B
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய விலங்கு உயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனம்
உயிர் தொழில்நுட்பத் துறையின் தன்னாட்சி நிறுவனம்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய அரசு
எதிரில். பத்திரிகையாளர் காலனி, கவுலிடோடிக்கு அருகில்,
விரிவாக்கப்பட்ட கியூ சிட்டி சாலை, கச்சிபவ்லி,
ஹைதராபாத், தெலுங்கானா,
இந்தியா - 500 032

வேலை இடம்
தேசிய விலங்கு உயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உயிர் தொழில்நுட்பத் துறையின் தன்னாட்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய அரசு எதிரில். பத்திரிகையாளர் காலனி, கவுலிடோடிக்கு அருகில், விரிவாக்கப்பட்ட கியூ சிட்டி சாலை, கச்சிபவ்லி, ஹைதராபாத், தெலுங்கானா, இந்தியா - 500 032
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய விலங்கு உயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உயிர் தொழில்நுட்பத் துறையின் தன்னாட்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய அரசு எதிரில். பத்திரிகையாளர் காலனி, கவுலிடோடிக்கு அருகில், விரிவாக்கப்பட்ட கியூ சிட்டி சாலை, கச்சிபவ்லி, ஹைதராபாத், தெலுங்கானா, இந்தியா - 500 032
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: