முகப்பு

உறுப்பினர் செயலாளர்

இந்திய அரசு,
மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்,
உயர் கல்வி துறை,
தொழில்நுட்ப பிரிவு - II,
சாஸ்திரி பவன்,
புது தில்லி - 110 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உறுப்பினர் செயலாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய அரசு,
மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்,
உயர் கல்வி துறை,
தொழில்நுட்ப பிரிவு - II,
சாஸ்திரி பவன்,
புது தில்லி - 110 001

வேலை இடம்
இந்திய அரசு, மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், உயர் கல்வி துறை, தொழில்நுட்ப பிரிவு - II, சாஸ்திரி பவன், புது தில்லி - 110 001
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு, மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், உயர் கல்வி துறை, தொழில்நுட்ப பிரிவு - II, சாஸ்திரி பவன், புது தில்லி - 110 001
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: