முகப்பு

இயக்குனர் / துணை செயலாளர், துணை சட்ட ஆலோசகர், பிரிவு அலுவலர்

தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியம்,
(அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், இந்தியா அரசு துறை சட்டப்படி)
விங்-ஏ, தரைத்தளம், விஸ்வகர்மா பவன்,
ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க்,
புது தில்லி - 110 016

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் / துணை செயலாளர், துணை சட்ட ஆலோசகர், பிரிவு அலுவலர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியம்,
(அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், இந்தியா அரசு துறை சட்டப்படி)
விங்-ஏ, தரைத்தளம், விஸ்வகர்மா பவன்,
ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க்,
புது தில்லி - 110 016

வேலை இடம்
தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியம், (அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், இந்தியா அரசு துறை சட்டப்படி) விங்-ஏ, தரைத்தளம், விஸ்வகர்மா பவன், ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க், புது தில்லி - 110 016
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு வாரியம், (அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், இந்தியா அரசு துறை சட்டப்படி) விங்-ஏ, தரைத்தளம், விஸ்வகர்மா பவன், ஷாஹீத் ஜீத் சிங் மார்க், புது தில்லி - 110 016
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: