முகப்பு

இயக்குனர்

டாடா நினைவு மையம்,
(இந்திய அரசு அணுசக்தி துறையின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)
(HBCH & RC, விசாக், ஆந்திரா மற்றும் HBCH & RC, முல்லன்பூர், பஞ்சாப்)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

டாடா நினைவு மையம்,
(இந்திய அரசு அணுசக்தி துறையின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)
(HBCH & RC, விசாக், ஆந்திரா மற்றும் HBCH & RC, முல்லன்பூர், பஞ்சாப்)

வேலை இடம்
டாடா நினைவு மையம், (இந்திய அரசு அணுசக்தி துறையின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு) (HBCH & RC, விசாக், ஆந்திரா மற்றும் HBCH & RC, முல்லன்பூர், பஞ்சாப்)
தொடர்பு கொள்ள
டாடா நினைவு மையம், (இந்திய அரசு அணுசக்தி துறையின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு) (HBCH & RC, விசாக், ஆந்திரா மற்றும் HBCH & RC, முல்லன்பூர், பஞ்சாப்)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: